СТАТУТ

дошкільного навчального закладу

ясел – садка  комбінованого типу

«Зірочка»

(новаредакція)

                                                                                            

Прийнято загальними зборами

                                                            трудового колективу

                                                                                «10»  жовтня  2012 року       

м. Обухів

І.   Загальні положення.

1.1    Дошкільний навчальний заклад ясла – садок комбінованого типу

          «Зірочка» (далі дошкільний заклад) створений виконавчим комітетом  Обухівської міської Ради.

          Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет Обухівської міської ради, власником – територіальна громада міста Обухів.

1.2    Юридична адреса дошкільного закладу:

          08702, Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова 5;  тел.5-16-73,

5-36-83.

1.3    Управління освіти  виконавчого комітету Обухівської міської  ради та засновник самостійно здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень,їх господарське обслуговування, харчування дітей та їх медичне обслуговування.

1.4.   Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України  ( далі – Положення ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03р. № 305, іншими нормативно – правовими актами, даним Статутом, які регламентують діяльність дошкільного закладу з питань, розвитку, виховання та освіти дітей від 2-х до 6-ти років.

1.5    Дошкільний заклад є юридичною особою, має власну печатку, штамп з своїм повним найменуванням, фірмовий бланк, особистий знак (емблему). Статусу юридичної особи набуває з часу його державної реєстрації .

1.6    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, забезпеченні нагляду за дітьми, їх оздоровленню, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного виховання, а також:

– здійснення дошкільної освіти дітей раннього і дошкільного віку за принципом розвиваючого характеру виховання і навчання шляхом впровадження в навчально-виховний процес, поглибленого вивчення рідної та іноземних мов, системи оздоровчо–профілактичних заходів для зміцнення здоров’я дітей;.

– формування їх особистості, здійснення естетичного виховання засобами театральної, образотворчої діяльності та народно-прикладного мистецтва, виявлення та розвиток художньо-творчих здібностей та нахилів у  дітей завдяки роботі спеціалістів з рідної, іноземних мов, фізичного, музичного виховання, зображувальної діяльності, тощо;

– формування екологічної свідомості та екологічного мислення, які закладають основи захисту природного середовища, розвиток економічних знань у дітей через ознайомлення з природою, ігровою діяльністю, математикою, грамотою;

– збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей завдяки, оздоровчо-профілактичній роботі з використанням колективних методів оздоровлення і різновидів загартування, фізіотерапевтичних процедур, лікувально-профілактичних заходів: дієтичного харчування, максимального використання фізкультури в житті дошкільного закладу;

-проведення лікувально-доліковуючих процедур у фізіотерапевтичному кабінеті;

– забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвиваючою та лікувально-оздоровчою роботою;

– виховання позитивних якостей особистості через ознайомлення з працею дорослих в поєднанні з громадянським вихованням, формування знань про права та обов’язки людини занесених до  «Конвенції про права дитини».

1.7.   Дошкільний заклад:

– самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції передбачених Законодавством України, Положенням та даним Статутом;

– несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, підготовку дітей до школи, впровадження передових інноваційних технологій українознавчого та оздоровчо-корекційного змісту в життя, виховання і навчання дітей в дошкільному закладі.

1.8.   Дошкільний заклад має право на проведення експериментальної роботи за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, Центральною районною лікарнею у відповідності до нормативно-правових документів.

1.9.   Всі завдання дошкільний заклад реалізує в тісній взаємодії з сім’єю, школою, громадськістю, творчими та науковими організаціями України.

1.10. Дошкільний заклад має право:

– користуватися пільгами, передбаченими державою;

          – проходити в установленому порядку державну акредитацію;

– визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

– розробляти і впроваджувати власні авторські програми виховання і навчання дітей, наукові розробки з урахуванням державних норм;

– проводити науково-дослідну пошукову роботу з вищими навчальними закладами, їх кадрами та науковими центрами;

– організовувати підвищення кваліфікації та стажування педкадрів;

– укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчально-виховними закладами, науковими організаціями, фондами, тощо. Міжнародна діяльність дошкільного закладу здійснюється згідно з законодавством України.

1.11  Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством

          і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12. Взаємодія між дошкільним закладом з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.   Комплектування дошкільного закладу.

2.1.   Заклад розрахований на 220 місць.

2.2.   Групи комплектуються за одновіковими ознаками;

2.3.   В дошкільному закладі функціонують  11 груп:

– групи загального розвитку – 9 груп;

– компенсуючого типу, для дітей з порушенням мови – 2 групи;

2.4.   Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем  та щоденним режимом тривалістю  10,5 годин,

          з 7 год. 30хв. до 18 год. 00 хв.

          Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні, передбачені законодавством.

          За бажанням можуть бути створені різновікові групи ( прогулянкові, вечірні, вихідні ).

2.5.   Наповнюваність груп становить:

– ясельні                             – 15 дітей;

– садові                               – 20 дітей;

– компенсуюча група для дітей з порушенням мови – до 20 дітей;

2.6.   Зарахування дитини до дитячого дошкільного закладу проводиться протягом року при пред’явленні батьками таких документів:

– медична картка (ф. № 86);

– довідки від лікаря про стан здоров’я дитини на даний час;

– довідка про епідоточення;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– виписка з протоколу засідання міської медико – педагогічної комісії;

– документів для встановлення батьківської плати.

2.7.   Навчальний рік починається з 1-го вересня, закінчується 31 травня.

2.8.   За дитиною зберігається місце в дитячому закладі за таких обставин:

– на час її хвороби;

– на час її перебування в лікарні або на санаторному лікуванні;

– на час відпустки батьків;

– літнього оздоровлення.

2.9.   Відрахування дитини може здійснюватись:

– за бажанням батьків;

– за станом здоров’я при наявності відповідної медичної довідки;

– у разі несплати  без поважних причин батьками  за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.10. Не зараховуються до дошкільних навчальних закладів зазначеного типу діти, які страждають частими епілептичними нападами; з тяжкою та глибокою розумовою відсталістю; страждають на енурез і енкопрез внаслідок органічного ураження центральної нервової системи; мають виражені порушення слуху, зору.

2.11.   До групи для дітей з порушенням мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слухові та інтелекті.

Комплектування груп здійснюється за віковими ознаками з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення.

ІІІ. Організація  навчально-виховного процесу

у дошкільному навчальному закладі.

3.1    Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою «Я у світі», навчально-методичними посібниками та іншими програмами, затвердженими уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти.

3.2    З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за двома пріоритетними напрямками: художньо – естетичний, музично-театральний та фізкультурно-оздоровчий.

3.3    Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівництвом закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою.

Дитячий дошкільний заклад має право вибирати програму навчання, виховання і оздоровлення дітей раннього і дошкільного віку з комплексу навчальних та оздоровчих програм, розробляти і впроваджувати власну програму на основі Державної базової програми затвердженими в уставленому порядку.

3.4    Предметом діяльності дитячого дошкільного закладу є:

– формування здорового способу життя з найширшим впровадженням фізкультури і методів природного оздоровлення дитини з використанням методів загартування дитячого організму ( за згодою батьків );

– здійснення корекційної, реабілітаційної оздоровчо-профілактичної роботи для поліпшення здоров’я дітей;

– виявлення обдарованих дітей, впровадження в навчально-виховний процес поглибленого вивчення української мови ти вивчення іноземних мов на основі нетрадиційних методів навчання і виховання, погоджених з засновником та сім’єю;

– формування їх особистості, здійснення естетичного виховання засобами театральної, образотворчої діяльності та народно-прикладного мистецтва, виявлення та розвиток художньо-творчих здібностей та нахилів у  дітей завдяки роботі спеціалістів з рідної, іноземних мов, фізичного, музичного виховання, зображувальної діяльності, тощо;

– формування знань, умінь та навичок, необхідних для навчання в школі;

         – відродження національної культури, мови, традицій родинного                                         виховання українців.

3.5. Тривалість навчальної діяльності коригується згідно віку дітей відповідно до вимог Міністерства охорони праці і Міністерства охорони здоров’я України, але має варіативність відповідно до типу, виду занять, кількості посібників і місця проведення.

3.6.   Тривалість лікувально-загартовуючих процедур обумовлюється розкладом занять, місцем проведення і характером захворювання дитини.

3.7.   Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається

          з 1-го вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1-го червня по 31 серпня.

3.8.   Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом МОЗ.

Відмова батьків та осіб, які їх замінюють, від запропонованим     додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з ДНЗ.

3.9.  Дошкільний навчальний заклад надає в оренду приміщення для проведення занять у рамках науково-психологічноо проекту «Школа життєвого успіху», що проводяться протягом однієї години щоденно, керуючись ст.30,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

VI. Учасники навчально – виховного процесу

4.1.   Учасниками навчально-виховного процесу дитячого дошкільного

закладу є:

– діти дошкільного віку, керівник, його заступники, медичні працівники;

– педагогічні працівники, спеціалісти;

– навчально-допоміжний технічний персонал;

– батьки (особи, що їх заміняють);

– представники установ, підприємств, організацій, фондів, які беруть участь у навчально-виховній та господарській роботі.

         Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов’язки визначаються Законом України «Про освіту» та власним Статутом.

4.2.   Педагогічні працівники дитячого дошкільного закладу повинні мати середню спеціальну або вищу педагогічну освіту, відповідний стан здоров’я і приймаються на роботу завідуючою після пред’явлення медичної книжки з записом про проходження обов’язкового медичного огляду.

4.3.   Педагогічні працівники мають право:

– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми, на поширення свого, педагогічно виправданого досвіду власної роботи шляхом участі в роботі методоб’єднань, виступах на педрадах, нарадах та в пресі;

– на захист професійної честі та власної гідності;

– на підвищення кваліфікації, участь в роботі методоб’єднань, нарад, конференцій, тощо;

– проведення науково-дослідної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативно-правових документів;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу;

– на дострокову атестацію та отримання відповідної категорії і звання;

– у відповідності до ст.26 Закону «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходити безкоштовні медичні огляди відповідно їх періодичності.

4.4.   Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані :

– дотримуватися вимог власного Статуту, посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, інструкції про охорону життя і здоров’я дитини;

– проходити регулярно медичний огляд в Обухівській районній лікарні відповідно до періодичності його проходження;

– нести персональну відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати емоційний комфорт та захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю;

– морально і матеріально відповідати за результати своєї праці;

– виконувати рішення педрад, розпоряджень та наказів Обухівської міськради та відділу освіти.

4.5.   За результатами своєї роботи працівники можуть бути нагороджені або звільнені з роботи як такі, що не відповідають займаній посаді чи систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків умов трудової угоди чи контракту або за вчинки, не сумісні з педагогічною етикою.

4.6.   Педагогічні працівники, технічно-допоміжний персонал приймається і звільняється завідуючим дитячого дошкільного закладу згідно з чинним законодавством.

4.7.   Дитячий заклад забезпечує дотримання прав дитини на:

– безпечні та не шкідливі для здоров’я дитини умови утримання розвитку, виховання та навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-якої експлуатації та дій, що шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя;

– застосування безпечних засобів корекції здоров’я дитини, узгоджених з лікувальними та науковими установами міста та України.

4.8.   Батьки та особи, що їх заміняють, мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

– звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– брати участь у поліпшені організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створювати батьківський фонд;

– відмовлятися від надання додаткових платних послуг;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних органах і суді;

– підтримувати позицію дошкільного навчального закладу у питанні формування національно свідомої особистості, виховувати шанобливе ставлення до сім’ї, України, її мови, звичаїв, традицій, культури, повагу до національних, історико-культурних цінностей інших народів;

– поважати гідність дитини.

4.9.   Батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов для дітей, їх виховання, навчання і розвиток.

         У разі невиконання своїх обов’язків заклад може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.

4.10. Представники громадськості мають право бути обраним до органів громадського самоврядування закладу, сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню, брати участь в організації та проведенні навчально-виховного процесу.

4.11. Батьки зобов’язані:

          – своєчасно повідомляти дошкільний заклад про відсутність дитини по                                 хворобі або з інших причин;

– до 20 числа щомісячно платити за утримання дитини в дитячому закладі.

V. Управління дошкільним закладом

5.1.      Управління роботою дитячого дошкільного закладу здійснюється його засновником – виконавчим комітетом Обухівської міської ради та управлінням освіти виконавчого комітету.

5.2.   Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідуючий який призначається і звільняється з посади управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

5.3.   Керівник дитячого дошкільного закладу:

      – відповідає за реалізацію завдань дошкільного навчального закладу визначених Законом України «Про дошкільну освіту», забезпечення рівня  дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

      –  здійснює контроль і керівництво за діяльністю дошкільного навчального закладу;

      –  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших організаціях, установах, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

      – в установленому порядку розпоряджається майном і коштами    дошкільного навчального закладу, відповідає за дотриманням фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази;

      – видає, у межах своєї компетентності накази та розпорядження,      контролює їх виконання;

      – затверджує штатний розклад, трафікаційний список, посадові інструкції, правила внутрішнього розпорядку за погодженням із засновником дошкільного навчального закладу;

      – проводить атестацію педпрацівників, створює умови для їх творчого зростання, застосування ними інноваційних форм і методів виховання і навчання;

      –  планує і організовує разом з методистом виховний процес;

      – забезпечує виконання санітарно-гігієнічних умов щодо охорони                         життя і здоров’я дітей і працівників дошкільного навчального закладу, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дитини і працівників;

       – контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання, навчання, корекції здоров’я дітей до їх віку, психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;

       – контролює організацію харчування, медичного обслуговування дітей;

       – заохочує дослідницько-експериментальну роботу педагогів;

       – підтримує наукові, творчі та мистецькі зв’язки з відповідними       колективами України;

       – організовує надання та види платних послуг, спрямованих на    поліпшення здоров’я, догляду, виховання та навчання дітей;

       – організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх    замінюють;

      – приймає на роботу та звільняє з неї працівників дошкільного закладу;

      – щороку звітує про навчально–виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків.

5.4    Постійно діючий колегіальний орган в дошкільному навчальному закладі – педрада, до складу якої входять:

         – керівник, методист, педагогічні, медичні працівники, спеціалісти, голови батьківських комітетів;

         – на засідання можуть бути запрошені представники громадських організацій, шефи, спонсорські колективи, представники творчих, наукових, мистецьких колективів України.

5.5    Педрада дошкільного навчального закладу:

         – розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення;

         – організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

         – приймає рішення з питань професійної діяльності педпрацівників;

         – має право заслухати на своєму засіданні питання роботи будь-якого педагогічного працівника закладу з метою вибору передового досвіду для запровадження його в роботі;

         – виконання рішення педради обов’язкове для усіх педагогічних працівників колективу;

         – кількість засідань становить не менше 4-х на рік;

         – головою педради є завідуючий дошкільного навчального закладу, секретар обирається з числа педпрацівників;

         – функції та порядок роботи педради визначаються Положенням про дошкільний заклад України і Статутом дошкільного навчального закладу.

5.6.   Органом самоврядування дитячого дошкільного закладу є загальні збори членів трудового колективу та батьків, які скликаються не рідше 1 разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

5.7.   Загальні збори:

         – обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;

         – заслуховують звіти завідуючої, голови ради закладу освіти про їх роботу, дають оцінку шляхом відкритого або таємного  голосування;

         – затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;

         – розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дитячого закладу.

5.8.   В дошкільному закладі діє батьківський комітет, в який входять голови батьківських комітетів груп з членів яких обирається голова садового батьківського комітету.

        Завдання та  обов’язки батьківського комітету:

         – співпраця з органами виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дитячому закладі;

         – сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дитячого закладу;

         – сприяння залученню додаткових джерел фінансування дитячого закладу;

         – організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дитячого закладу, участь батьків у всіх заходах, які готує дитячий заклад;

         – стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

         – зміцнення зв’язків між родинами і дитячим закладом;

         – сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

VІ. Організація харчування дітей.

6.1.   Дитячий дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для нормального росту і розвитку з дотриманням натуральних норм харчування та набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти за погодженням Мінфіном України.

6.2.   Постачання продуктів проводять торговельні заклади за фінансування управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. В дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

VІІ. Медичне обслуговування дітей

7.1.   Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медпрацівниками з штату закладу або центральної районної лікарні, передбачає проведення щорічних медичних оглядів, планових щеплень, надання невідкладної медичної допомоги, проведення занять з лікувальної фізкультури по корекції постави та опорно-рухового апарату, загартовуючих процедур.

7.2.   До основних обов’язків медпрацівників належать:

         – моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервового розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

         – організація та проведення щорічних медичних оглядів лікарями – вузькими спеціалістами;

         – проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

         – здійснення контролю за організацією та якістю дотриманням натуральних норм харчування;

         – здійснення контролю за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи;

         – проведення санітарно-просвітницької роботи серед батьків з ознайомлення з роботою, засобами та прийомами по зміцненню здоров’я дітей в дитячому дошкільному закладі.

7.3.   Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.4.   Для здійснення лікувально-оздоровчої та корекційно-відновлювальної роботи дошкільним навчальним закладом обладжуються спеціальні кабінети та приміщення.

VIII. Майно дитячого дошкільного закладу

8.1.   Майно дитячого дошкільного закладу становить основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі дошкільного закладу.

8.2.   Майно дитячого дошкільного закладу належить йому на правах власності і повного господарського відання відповідно до чинного законодавства.

8.3.   Відповідно до чинного законодавства дошкільний заклад несе відповідальність за дотриманням вимог і норм з охорони, раціонального використання природних ресурсів та землі, якою користується.

8.4.   Відповідно до рішення Обухівської міської ради  №86 від «31» березня 1995р. дошкільному навчальному закладу передане в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

XI. Фінансово-господарська діяльність

дошкільного закладу.

9.1.   Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться згідно з законодавством та Статутом, на основі кошторису, який складається управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради і затверджується засновником.

9.2.   Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

         – міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

         – батьків або осіб, що можуть їх замінювати;

         – добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законом;

9.3.   За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення як подяка, грамота, грошова нагорода зі            спецрахунку дитячого закладу.

9.4.   Дошкільний заклад веде документацію згідно із затвердженою номенклатурою, складає бухгалтерську та статистичну звітність в установленому порядку.

9.5.   Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником

          має право:

          –  здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам тільки для проведення освітньої діяльності згідно з законодавством про освіту без отримання прибутку;

         – придбати, орендувати необхідні йому обладнання та інше майно;

         – отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій

            або фізичних осіб;

9.6.   Дошкільний навчальний заклад самостійно вивчає потребу в матеріальних ресурсах, в продуктах харчування, медикаментах, засобах навчально-виховного процесу, одержує їх в централізованому порядку, а також на договірних засадах.

9.7.   Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дитячому садку визначається законодавством, нормативно-правовими актами уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти та іншими Центральними органами виконавчої влади.

         Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

Х. Контроль за діяльністю

дитячого дошкільного закладу.

10.1. Основною формою контролю за діяльністю дитячого закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років

          в порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.2. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Обухівською міською Радою.

10.3. Підприємства, заклади, які надають фінансову допомогу дошкільному закладу, мають право на контроль за використанням виділених ними коштів.

10.4. Контроль за дотриманням державних стандартів дошкільної освіти здійснюється Управлінням освіти ВК Обухівської м/р.

ХІ. Створення та припинення діяльності

Дошкільного навчального закладу.

11.1. Створення та припинення діяльності дошкільного навчального закладу здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

11.2. Засновник комунального дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

11.3. В разі ліквідації комунального дошкільного закладу, все майно, земельна ділянка, будівлі, споруди та обладнання переходять у власність засновника – до Обухівської міської ради.

Керівник дошкільного

навчального закладу  «З