Стаття 2. Основні завдання законодавства України про

дошкільну освіту

 Основними завданнями законодавства України про дошкільну

освіту є:

– забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

– забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;

– визначення змісту дошкільної освіти;

– визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;

– визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;

– створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.

Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік

1. Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

 2. Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на:

 – забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

  – формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

 3. Дошкільний вік – базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

4. Періоди дошкільного віку:

   немовляти;

   –  молодший дошкільний;

  –  середній дошкільний;

    – старший дошкільний.

Стаття 5. Система дошкільної освіти

   Систему дошкільної освіти становлять:

–    дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування,типів і форми власності;

–    наукові і методичні установи;

–    органи управління освітою;

–    освіта та виховання в сім’ї.

Стаття 8. Роль сім’ї у дошкільній освіті

     1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

 3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Стаття 12. Типи дошкільних навчальних закладів

  1. Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільні навчальні заклади:

 – дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

   – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

  – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;

 – будинок дитини – дошкільний навчальний заклад системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;

– дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави;

– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;

– дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини), в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

 – дитячий будинок сімейного типу – дошкільний навчальний заклад, в якому виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, віком від двох до вісімнадцяти років.

2. Перелік дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.

3. Для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчальний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” або до складу об’єднання з іншими навчальними закладами.

     Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) можуть створюватися дошкільні групи.

     Для забезпечення реалізації прав дитини на родинні зв’язки при загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть створюватися дошкільні відділення.

     Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням дітей.

Стаття 14. Комплектування груп дошкільного навчального закладу

1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за

віковими, сімейними, родинними ознаками.

2. Наповнюваність  груп у дошкільних  навчальних закладах:

   – для дітей віком до одного року – до 10 осіб;

 – для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

 – для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

 –   різновікові – до 15 осіб;

 – з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

 – в оздоровчий період – до 15 осіб.

     Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

     У дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) залежно від демографічної ситуації.

3. Для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу незалежно від підпорядкування і форми власності кількість дітей у групах визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.

Стаття 27. Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:

–  діти дошкільного віку, вихованці, учні;

– директори (завідуючі), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

– помічники вихователів та няні у будинках дитини, яслах та яслах-садках;

–  медичні працівники;

–  батьки або особи, які їх замінюють;

–   батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

–  фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

     1. Права дитини у сфері дошкільної освіти  визначені

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України “Про освіту” ( 1060-12 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

 2. Дитина має гарантоване державою право на:

–  безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

–  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

–  здоровий спосіб життя.

Стаття 29. Права та обов’язки педагогічних працівників

у сфері дошкільної освіти

     Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України “Про освіту” ( 1060-12 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

                   Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти

     1. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу – особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє  виконувати професійні обов’язки.

     2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

     3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника

дошкільного  навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить:

–   вихователя групи загального типу – 30 годин;

( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом другим частини третьої статті 30 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

–   соціального педагога – 40 годин;

– практичного психолога – 40 годин;

– практичного психолога дошкільного

–  навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу – 20 годин;

– вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 годин; на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

     Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 32. Атестація педагогічних працівників дошкільного  навчального закладу

     1. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

     2. За результатами атестації педагогічних працівників

дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії), може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям – “Вихователь-методист”, а вихователям-методистам – “Старший вихователь”, учителям усіх спеціальностей – “Старший вчитель”, “Вчитель-методист”.

Стаття 36. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють

     1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

–  вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

     2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

     – виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

     – забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

     – постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

     – поважати гідність дитини;

     – виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади

                     Дошкільними навчальними закладами є:

     дошкільні навчальні заклади (ясла);

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);

     дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);

  дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу; будинки дитини;

     дошкільні навчальні заклади  (дитячі будинки) інтернатного типу;

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;

     дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);

     дитячі будинки сімейного типу.

       Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють”.