Програма курсу «Розвиток мовлення, пізнавальних процесів дошкільників з елементами навчання грамоти та використанням математичного матеріалу» для проектних груп дітей дошкільного віку, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Пояснювальна записка
Метою курсу «Розвиток мовлення, пізнавальних процесів дошкільників з елементами навчання грамоти та використанням математичного матеріалу» є забезпечення наступності у роботі з академічно здібними дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку та створення умов для адаптації
Данный курс є інтегрованим і включає трьох взаємопов’язаних блоки:
 розвиток мовлення та навчання грамоти;
 підготовка руки до письма;
 розвиток пізнавальних процесів і формування початкових математичних знань.

І. Розвиток мовлення та навчання грамоти
Основними методами навчання грамоти в проектних групах є аналітико-синтетичний метод і метод цілих слів. Аналітико-синтетичний метод передбачає реалізацію принципу «від звука до букви». Це означає, що діти повинні спочатку навчатись виконувати різні аналітико-синтетичні дії зі звуками мовлення, що є базовим умінням для формування навички читання і письма.
Доцільність застосування методу цілих слів пояснюється необхідністю навчати дітей сприймати графічні образи багатьох добре знайомих слів цілісно, швидко впізнавати їх на основі попереднього досвіду. Таке уміння є обов’язковою умовою достатньо сформованої навички читання.
Під час занять у дітей розвивається усне мовлення (уміння слухати-розуміти усні висловлювання, говорити), вони оволодівають початковими уміннями читати.

ІІ. Підготовка руки до письма
У підготовці дитини до письма основна увага приділяється формуванню координацію дій рухового і зорового аналізаторів, розвитку дрібної мускулатури руки, засвоєнню дітьми гігієнічних правил, яких слід дотримуватись під час письма.
Під час занять діти оволодівають початковими уміннями писати в зошитах з друкованою основою

ІІІ. Розвиток пізнавальних процесів і формування початкових математичних знань
Розвиток пізнавальних процесів здійснюється за допомогою науково обґрунтованої системи вправ. У процесі їх виконання у дітей продовжується формування сенсорних умінь, за допомогою яких вони можуть успішно орієнтуватися в навколишньому світі. Значна увага приділяється засвоєнню певних сенсорних еталонів та розвитку пам’яті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уяви, уваги, формуванню первинних умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії.
Передбачено комплекс вправ, спрямованих на формування в дітей початкових математичних знань, умінь і навичок (лічба в межах першого десятка, кількісна і порядкова лічба; співвідношення числа і цифри, розпізнавання геометричних фігур) відповідною цифрою.
Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 20 хвилин на кожний із блоків з 10-ти хвилинною перервою.

ЗМІСТ КУРСУ
І. Розвиток мовлення та навчання грамоти
Уточнювати та активізувати словник дітей, збагачувати його новими словами відповідно до теми заняття. Розширювати словник приказками, прислів’ями, узагальнювальними родови¬ми поняттями другого порядку (квіти, дерева — рослини; одяг, взуття, меблі — речі), словами та фразами, що вжива¬ються в переносному значенні.
Учити дітей розрізняти звуки мовні і немовні. Учити правильно інтонувати та позначати умовними фішками голосні та приголосні звуки. Ознайомити з поняттям «склад». Визначати одно-, дво-, трискладові слова. Ознайомити з наголосом.
Вдосконалювати граматичну пра¬вильність мови.

Учити дітей логічно і послідовно будувати розповідь, без повторів і довгих пауз, додержуватись структури залежно від типу монологічного висловлювання. Удосконалювати вміння дітей складати розповіді за однією картиною та серіями картин, за набором іграшок (іг¬ровою ситуацією), за аналогією до змісту літературного тво¬ру чи сюжетної картини.
Ознайомити дітей із буквами українського алфавіту. Формувати первинні навички читання.
ІІ. Підготовка руки до письма
Розвивати дрібні м’язи пальців та п’ясті руки, окомір (визначати центр, середину аркуша паперу), просторові уявлення (ліворуч, праворуч, унизу). Вправляти дітей у різних видах штрихування готових конту¬рів похилими лініями.
ІІІ. Розвиток пізнавальних процесів і формування початкових математичних знань
Навчити дітей лічити в межах першого десятка, розрізняти кількісну і порядкову лічбу; усвідомлювати, що число не залежить від величини предметів, відстані між ними, просторового розмі¬щення і напряму лічби (зліва — направо або справа — налі¬во); позначати кількість відповідною цифрою.
Порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності; формувати поняття про пару.
Ділити предмети, геометричні фігури на 2, 4 рівні части¬ни, порівнювати ціле і частини, знаходити частину від цілого. Визначати рівність і нерівність предметів за масою неза¬лежно від їх зовнішнього вигляду. Групувати та класифікува¬ти предмети за масою.
Ознайомити з тим, що геометричні фігури можна умовно поділити на дві групи: площинні (круг, квадрат, прямокут¬ник, чотирикутник) і об’ємні (куб, куля, циліндр). Визнача¬ти форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона (м’яч, кавун — схожі на кулю, косинка — на трикут¬ник і т.д.).
Орієнтуватися в просторі відносно себе та інших об’єк¬тів; визначати словом розміщення предметів відносно себе та положення предметів відносно один одного, напрям за допомогою плану-схеми.
На кінець вивчення курсу діти мають уміти:
 правильно вимовляти всі звуки рідної мови;
 складати речення, виділяти послідовність слів у ре¬ченні, складів та звуків у словах, визначати голосні, м’які та тверді приголосні звуки; визначати наголос;
 самостійно складати розповіді (10-15 речень) з опорою на наочність та по пам’яті;
 переказувати казки;
 читати зі швидкістю 5-10 слів за хвилину;
 вміти штрихувати похилими лініями, визначати робочий рядок, середину, нижню та верхню третину робочого рядка;
 лічити предмети в межах десяти,
 визначати величину та форму предмета в цілому і його частин, називати плоскі геометричні фігури.
 класифікувати та групувати предмети за видовими та родовими поняттями.