^На гору
  
  
  
Get Adobe Flash player

Положення про батківський комітет

ПОЛОЖЕННЯ
 ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЗІРОЧКА»

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет  дошкільного навчального закладу (далі - комітет) визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом (далі - заклад).

1.2. Комітет є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності  у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування комітетів груп (групи) або закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному  навчальному закладу після  письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо  реалізації завдань дошкільної освіти. 

2.2. Основним завданням діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

збереження та зміцнення здоров’я дітей;

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

виховання у дітей елементів природо-доцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітету є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

3. Порядок створення батьківських комітетів (ради)

3.1. Комітет груп (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Комітет груп (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4. Кількісний склад комітету закладу, строк  його повноважень визначаються загальними  зборами батьків цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається  голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.6. Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати комітет округу.

4. Організація діяльності  батьківських комітетів (ради)

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу (групи) проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на рік.

4.2. Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей  групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5. Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.6. При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються органам управління освітою; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом закладу.

4.7. Комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки комітетів

5.1. Комітет має право:

брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які пере-бувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших  коштів, не заборонених чинним законодавством України;

вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни  типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

звертатися до завідувача, педагогів, педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

скликати позачергові загальні  збори батьків(конференції);

створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

надавати пропозиції  завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу;

сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного  закладу.

5.2. Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетом та затверджуються їх головами.

5.3. Комітет  зобов’язаний:

виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

вести протоколи засідань зборів батьків,  що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючого закладу або відповідного органу управління освітою;

у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

 1. Прикінцеві положення

6.1.Комітет може виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2.Заклад на основі Примірного положення може розробити власне Положення про батьківський комітет (раду)  з урахуванням специфіки своєї діяльності та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян».

* Положення розроблено на підставі Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2011 року № 398

Благодійний фонд

Звіт за кошти Благодійного фонду

З 01.01.2019 року надійшло в благодійний фонд «Золоті серця» – 63 200 грн

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 11.11.2019 р. було:
1. Придбано плафони на коридор, в фізкабінет та енергозберігаючі лампочки» – 1000 грн
2. Придбано плафони в групу «Фіалочка» – 1 020 грн
3. Зроблені ремонтні роботи коридора ( ТОВ «Ремконт»)– 25231 грн. 16 коп
4. Закуплені будівельні матеріали для ремонту коридора- 17348 грн.40 коп
5. Сушки для посуду (гр. «Барвінок». «Дзвіночок», «Чебурашка», «Волошка» - 540 грн
6. Сантехніка в групу «Калинка», «Волошка» - 500грн, 749 грн
7. Пилосмок гр. «Калинка» - 2999 грн
8. Пилосмок на коридор – 2399 грн
9. Ремонт та заправка катріжів для 2 принтерів (медкабінет, завідувачка) -1500 грн
10. Килим в групу «Ромашка»- 4440 грн (з них гроші фонду 2000 грн)
11. Ліхтар для сторожів -230 грн
12. Бачок для унітазу в гр. «Фіалочка» -700 грн
13. Сантехнічні запчастини – 370 грн

Всього – 59 026 грн 56 коп

Залишок на рахунку на 11.11.19 року - 4 173.44 грн

Голова БФ - Чубей І.Ю.

 

ЗВІТ ЗА КОШТИ

БО «Благдійний фонд «Золоті сердця»

На 01.09.2018 року надійшло в благодійний батьківський фонд – 44 500 грн

 1. Закуплено бязь та пошито 80 комплектів дитячої постільної білизни       - 12.000
 2. Придбано меблі для медичного кабінету – 16 600 грн
 3. Закуплено посуд та відра – 4 000 грн
 4. зроблено косметичний ремонт мед кабінету та ізолятора – 4 200
 5. Придбано гардини в медичний кабінет – 770 грн
 6. Халати 7 шт         - 1 200 грн
 7. Сантехніка в групу «Волошка» і «Дюймовочка» - 1280 грн
 8. Пилосмок гр. «Подоляночка» - 3200 грн

                                    

Всього – 43 250 грн

Залишок на рахунку на 15.03.19 року - 1250 грн

За спонсорські кошти придбано лінолеум для мед кабінету – 5 600 гр – Разумов Олександр.

Телевізор в групу «Калинка» - 10 000 грн – Мартиненко Андрій

Голова БК – Царьок О.В.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

 

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію
 • закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що
 • передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів
 • дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Кошторис та звіт 2018р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу «Зірочка»
08700, Київська область, м. Обухів, вулиця Каштанова 5
Телефон- (044-72-53683), факс - (044-72-51673)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВЕРЕСЕНЬ

Заробітна плата за вересень 2018 р– 403189.грн 07коп
Харчування дітей (вересень )– 23 890 грн
Закуплено з бюджету за вересень2018 р:

Миючі засоби – 4747 грн

Оплата комунальних та ін. послуг:
ПРАТ «Енергія» - 5078грн. 88 коп.+3445 грн (обслуговування лічильників)
Обухівводоканал – 4838 грн. грн.
Київобленерго- 21171 грн.
Охоронна фірма «Статус» - 350 грн
Інтернет «Воля Кабель» - 1000грн
Укртелеком – 171 грн
Бензин – 2860 грн
ФОП «Іщенко» - 9034 грн
Хімія для басейну 1192 грн.
Заміна тенівелектросковороди – 3167 грн.
Дезинфектор -568 грн

Завідувач ЗДО О.М. Балдич

СЕРПЕНЬ

Заробітна плата за серпень 2018 р– 238097.грн 12коп
Харчування дітей (серпень )– 23 890 грн
Закуплено з бюджету за серпень 2018 р:

Миючі засоби – 2174 грн
Медикаменти – 1800 грн
Закуплено 2 боляри (група «Сонечко», басейн)- 4888 грн

Оплата комунальних та ін. послуг:
Обухів водоканал – 2995 грн.
Київобленерго- 25455 грн.
Охоронна фірма «Статус» - 350 грн
Обухіввторресурси (вивіз сміття )-671 грн
Інтернет «Воля Кабель» - 1000грн
Укртелеком – 262 грн
Ремонт пральних машин – 2400 грн
Дезинфектор -568 грн

Завідувач ЗДО О.М. Балдич

ЛИПЕНЬ

Заробітна плата за липень 2018 р– 429204.грн 07коп
Харчування дітей (липень )– 27 974 грн грн

Закуплено з бюджету за липень 2018 р:

Миючі засоби – 2174 грн

Оплата комунальних та ін. послуг:
ПРАТ «Енергія» -3174 грн.
Обухів водоканал – 3003 грн.03 коп
Київобленерго- 16914грн.09 коп.
Охоронна фірма «Статус» - 350 грн
Обухіввторресурси (вивіз сміття )-3030 грн
Технічне обстеження фундаменту – 6 000грн
МЖЦ обслуговування (ремонт каналізації медкабінету та групи «Чебурашка») – '17 974 грн.
Будівельні матеріали для медичного кабінету – 2253 грн
Інтернет «Воля Кабель» - 200грн
Укртелеком – 271 грн

Завідувач ЗДО О.М. Балдич

ЧЕРВЕНЬ

Закуплено з бюджету за червень:

Миючі засоби – 2436 грн
Дезинфікуючі засоби - 279 грн

Харчування дітей (червень )– 12 326 грн

Заробітна плата за лютий – 476551грн 38 коп

Оплата комунальних та ін. послуг:
ПРАТ «Енергія» -8634грн.
Вода – 4273 грн77коп
Електроенергія- 21519грн.
Охоронна фірма «Статус» - 350 грн
Медогляди – 1201 грн.56 коп

Бензин – 2760
Вивіз сміття -550 грн

Інтернет «Воля Кабель» - 200грн
Укртелеком – 257 грн
Закупили холодильник для яєць–5199 грн
Відрядження - 200грн.

ТРАВЕНЬ

Закуплено з бюджету за травень:

Миючі засоби – 700 грн
Дезинфікуючі засоби - 275 грн

Харчування дітей (травень)– 25 660 грн

Заробітна плата за травень – 633356 грн

Оплата комунальних та ін. послуг:
ПРАТ «Енергія» -9264грн. 96коп
Вода – 4116.54.6 грн
Електроенергія- 12021грн.85
Охоронна фірма «Статус» - 700 грн
Медогляди – 1201 грн.56 коп

Бензин – 2780
Вивіз сміття -1342 грн
Проходження медоглядів - 3090 грн
Інтернет «Воля Кабель» - 200грн
Укртелеком – 257 грн
Фарба – 16 400 грн
Обслуговування МЖЦ – 254 грн+524 грн+1634 грн

КВІТЕНЬ

Закуплено з бюджету за квітень

Миючі засоби – 3 425 грн
Дезинфікуючі засоби - 275 грн

Харчування дітей (квітень )– 25 660 грн

Заробітна плата за квітень – 389556 грн 52 коп

Оплата комунальних та ін. послуг:
Вода – 3298.6 грн
Електроенергія- 20947 грн

Бензин – 7097
Вивіз сміття -470 грн
Проходження медоглядів - 3090 грн
Хімія для басейну – 7 000 грн
Інтернет «Воля Кабель» - 200грн
Укртелеком – 200грн
Ремонт електросковороди - 800 грн
Закупили 7 відер (н. сталь) для харчопродуктів - 2068 грн

 

 

 

 

viber image1.jpg

viber image2.jpg

viber image3.jpg

© 2015 ДНЗ "ЗІРОЧКА" м.Обухів Всі права захищено.